Bernhus, husmannsplassen og småbruk.

Bernhus, Bergenhus, Bergenhuus mange navn har vært brukt.


Berent Larsen er opphavet til navnet.
Han ryddet utmark under Nordseter gård og bygget seg hus som han eide.
For å ha ryddet denne plassen fikk han leie vederlagsfritt de første 3 år fra 1761.
I denne tiden var det en husmannsplass under Nordseter gård.

Bernhus gård 155/1 var et småbruk som ble skilt ut fra Mølscherud (tidligere navn på Nordseter gård) den 24.05. 1806. Småbruket/Gården ble solgt av Gunder Mørk, han var eier av Nordseter gård, til Arne Grue borger av Kristiania for 1000 spesidaler.Våningshuset lå på dagens parkeringsplass hos butikken Jacobs ved krysset Ekebergveien/Raschs vei. Det ble i sin tid revet for å gi større parkeringsplass til kjøpmann Jacobsen. Litt synd når det var en av de eldste hus i strøket. Noe av begrunnelsen var at huset var så ombygget i årenes løp at det ikke var bevaringsverdig.

Låven på Bernhus lå i bakken ned mot Ekebergveien nedenfor dagens kjøpmann Jacobsen, der Raschs vei går i dag. Alle eiendommer i Steinhammerveien fra Sørli og nordover og på vestsiden av Ekebergveien, samt deler av Holtveien har tilhørt Bernhus. Likeledes tomten med trikkehaller, ved "bankbygget" og Bekkelaget Skole.


Eierrekke for Bernhus gård:
(Gunder Mørk på Nordseter)
Arne Grue 1806
Hans Eriksen Rekkedalen 1823
Lars Larsen Sinsen 1836
Hans Petter Mørk 1851
enken Emilie Petronelle Mørk 1873
ektemann Chr. Fredrik Gulbrandsen 1874
O. Johannesen og Th. Jensen 1898
Mina Emilie Degnæs 1911
(Ole Johannesen var også eier av 157/11 og Theodor Jensen var også eier av 157/16)


I 1891 må det avgis grunn til vei som skal føre til Jomfrubråten (Kongsveien). Kristian Gulbrandsen som eier Bernhus fikk kr. 200 pr mål. Bernhus var på 65 mål og deles nå i 2 lange triangler.

Ole Johannesen og Theodor Jensen kjøpte Bernhus gård i 1898. En eiendom kalt "Traverbanen" skylddeles i 1898 med en skyld på 1 mark 24 øre, Bernhus hadde nå en skyld på 1 mark 47 øre. Se 155/3. I matrikkelen for 1903 var fortsatt Ole Johannesen og Theodor Jensen eiere av Bernhus. Familien Degnæs kommer til Bernhus gård omkring 1903. Ludvig Degnæs var fra Rødenes og kona Mina Emilie Nilsdatter f. Sundet var fra Rømskog. De hadde til sammen 7 barn. Den yngste var Tor født i 1906. Søsteren Borghild var født i 1902 og ble gift i 1928 med Anders Jørgensen fra Lambertseter gård. Søsteren Asta var født i 1897 Mina Degnæs kjøpte Bernhus ved auksjonsskjøte 21.04. 1911 for kr. 5.400.-

Mesteparten av området på Holtet og hvor trikkestallene ble bygget, kinobygg, apotek og skolen ligger på tidligere Bernhus eiendom.

Ludvig Degnæs drev skraphandel og solgte og kjøpte noen bygårder. I 1912 startet kona Mina kolonialbutikk i drengestua. De anskaffet hest nr 3 fordi det var så mye å kjøre ut til kundene. Det kunne bli lange dager. Det hendte de arbeidet fra kl. 8 til kl. 22. En av kundene var "Solkolonien" på Brannfjell (den lå rett ved plassen Nylendet). Der lå syke piker i 8 til 12 års alder i solmettende omgivelser.

Etter noen år ble drengestua og eiendommen rundt skilt ut og ble solgt til Kristian Jensen Wadum i 1922. Han drev kolonialbutikk. Denne butikken ble senere overtatt av K. Jacobsen og ble bygget ut flere ganger. Låven på Bernhus ble revet i 1929, etter at den hadde tjent som grisehus til 100 griser de siste årene. Den ble revet for å gi plass til Raschs vei som tidligere kun hadde forbindelse til Ekebergveien.

I forbindelse med rivingen av våningshuset på Bernhus i 1987 uttalte byantikvaren at huset var så ombygget fra det opprinnelige at det ikke lenger hadde noen antikvarisk verdi. Huset ble revet i mai 1988. Deler av hovedbygningen på Bernhus var fra 1806. 


Huset rives i 1988.


Link kart, Området ved Holtet og litt oppover. 


Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Til side Historier