BLFs statutter

 


Statutter for
Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening

§ 1

Foreningens navn er Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening. Heretter forkortet: BLF. Foreningen ble etablert høsten 1997, med første medlemsmøte den 22.1.1998.

§ 2

BLF skal arbeide for å samle inn og bevare kunnskaper om, og styrke interessen for
lokalhistorien på Bekkelagshøgda, bl.a. ved å gjøre historien kjent for beboerne i området.
Alle som har interesse av Bekkelagshøgda med omegn før og nå, kan bli medlemmer av
BLF ved å betale kontingent, som årlig fastsettes for etterfølgende år av styret.

§3

Styret består av leder, nestleder, kasserer og 1 til 3 styremedlemmer. Årsmøtet som avholdes innen april hvert år, er foreningens øverste organ. Det fremlegges regnskap og årsberetning på årsmøtet. Det kalles inn til møter gjennom skriftlig innkalling til registrerte medlemmer, eller på annen måte dersom det finnes formålstjenlig. Kun medlemmer har stemmerett. Gjester er velkomne til å delta på møter.

§4

Endringer i statutter og styrets sammensetning legges frem av styret og godkjennes på
årsmøte med simpelt flertall.

§ 5

Foreningen er selveiende (ingen kan i kraft av eierposisjon disponere over formue, og
ingen har krav på utdeling av overskudd). Styret godkjenner alle utbetalinger.
Lederen har prokura på BLFs bankkonto. Alle innbetalinger og utbetalinger skal skje via denne konto. Kasserer mottar alle bilag og fører regnskap som legges frem på årsmøtet.

§ 6

Dersom foreningen opphører skal foreningens databaserte bilde- og tekstarkiv gjøres tilgjengelig for egnet samling, som også overtar eventuelle eiendeler og kapital, slik at offentligheten også i ettertid kan gjøre seg nytte av de innsamlede opplysninger.

Bekkelagshøgda 7.3.2006 (godkjent på medlemsmøtet)

 

Til side 1