Den Tyske Æreskirkegårdens Steingjerde.

Punkt 304: Den Tyske Æreskirkegård ble under krigen 1940-45 anlagt ved Svenskesletta og oppover skråningen. Den gamle bebyggelsen ble derfor revet. Selve huset på Svenskestuen ble skånet da det ble brukt av tyskerne under krigen og senere som vanlig bolighus til begynnelsen av 1950 årene.
Det ble gravlagt ca. 2800 tyske soldater her.
Dette store anlegget var på 94 mål. Denne tyske kirkegården var meget upopulær etter krigen og ble flyttet til Alfaset i 1952-53.
I dag kun rester etter murtrapper og avsatser, samt den store steinmuren vest, syd og øst. Deler av denne muren var tidligere grensen mellom Meyers eiendom og Jomfrubråten/Ekeberg gårder før den ble tilpasset kirkegårdsområdet.


Foto: Her ser vi steinmuren som avgrenset området mot nord. Den ligger her i dag med turveien rett gjennom.

Æreskirkegårdens Steingjerde

 

Foto: Lenger ned i skråningen er muren noen steder ganske høy. Den er så bred på toppen at man kan bruke den som tursti.
Da Jomfrubråten gård ble kjøpt av Lorentz Meyer i 1865, delte han gården i 2 og beholdt skråningen. Den øvre delen med gårsbygninger solgte han.
Det ble laget en mur ved tomtegrensen ved Svenskesletta (dagens Hundesletta mm)

Kart: Her vises skillet melleom Lorenz Meyers eiendom som han kjøpte i 1865.
Her er utstrekningen til Den Tyske Æreskirkegård tegnet inn på et moderne kart
med gul farge.
Til kartside

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org