Sandstuen under Søndre Hellerud gård.

 

Ringshus var en av de to husmannsplasser under Søndre Hellerud gård. Den lå i dagens Ringshusstubben 3. Den andre het Sandstuen og lå ved dagens Sandstuveien 27 og 29, som er helt nord på eiendommen der den grenset til Brannfjell som tilhørte Ekeberg gård. Kolsrud, som vi tidligere har skrevet om, var en husmannsplass som tilhørte Lambertseter gård. Eiendommen ble solgt til Hellerud i 1850 og ble således den tredje husmannsplassen som var eid av Hellerud i en del år.


Sandstuen i 1885, Asbjørnsen bygde huset til venstre, husene til høyre er fra den gamle husmannsplassen


Den nordre delen av gården, kalt Nordre Hellerud, ble utskilt fra Søndre Hellerud av Bernt Knutsen ifølge skylddeling av 11.07. 1868. Denne gården lå i dagens Bernt Knutsens vei 12. Sandstuen var således opprinnelig en husmannsplass under først Søndre og senere Nordre Hellerud. Det hadde vært sandtak her hvor bøndene og senere kommunen hentet sand. Det kan være en navneforklaring. I folketellingen fra 1833 og 1834 var ikke Sandstuen nevnt, men vi finner i 1835 husmann Ole Christoffersen, 30 år, med kone, 30 år og 4 barn. Året etter var det i tillegg tjenestejenta Ellen Marie Isaksdatter, 16 år. På kart fra 1800 er Sandstuen inntegnet. I 1842 bodde fortsatt Ole Christoffersen her med kone og 6 barn og i tillegg bodde faren til Ole her Christoffer Olsen. Ole var kjent for å være en dyktig og arbeidsom husmann av folkene på Søndre Hellerud. Vi finner nye folk på Sandstuen i folketellingen for 1865. Det var Anton Andreassen fra Vestby som var husmann med jord, 36 år gammel. Han var gift med Anne Olsdatter og de hadde 2 barn. De hadde en losjerende snekker og en tjenestejente.

Fra takst på eiendommen i 1867 ser vi at eiendommen bestod av våningshus oppført av tømmer dekket med bord. Størrelse 12 alen lang og 9 ¾ alen bred og 3 ½ alen høy. Det inneholdt kjøkken og et værelse, over er det loft i et rom, det er 3 vinduer og 3 dører. Huset hadde en kakkelovn. Uthus av tømmer dekket med bord som var 22 ½ alen langt og 8 alen bredt med høyde 3 ¼ alen. Det inneholdt forgang, fjøs til 2 kyr, låve og skjul. Denne bygning var med i takst fra 1885, men var revet i 1900. I 1875 finner vi på Sandstuen husmannsplass som nå var eid av Kristiane Knutsen følgende personer: Maren Kristoffersdatter født i 1814 som livnærte seg med salg av matter i byen. Hennes datter Marthe Marie Hansdatter født i 1842. Anders Gustav Borg som var losjerende jordarbeider født i 1847 og Laura Johanne Johannesen født i 1856 som var husholderske.

Sandstuen ble utskilt som egen eiendom den 21.11. 1884. Enken etter Bernt Knutsen, Olava Kristiane Knutsen, solgte en parsell av Nordre Hellerud den 28.02. 1885 til Skipsfører Johan Alfred Asbjørnsen for kr. 1.900.- Han var blitt gift i 1882 med eldste datter av Bernt Knutsen, nemlig Klara Oleane født i 1862. Tekst fra dokument ved salg: Den fraskilte parsell der utgjør hovedeiendommens nordligste hjørne til atskillelse fra denne ved en linje utfra eiendommens vestlige steingjerde ved en merket furu omkring 170 skritt fra det nordligste hjørnet linjen i buktene deler går gjennom forskjellige merkede trær forbi over eiendommen til dens østlige steingjerde omkring 200 skritt fra det nordligste hjørnet til en merket furu der står mellom veien og gjerdet liggende av sten. parsellens grenser blir mot øst til Engen og Halmbråten, mot nord til Nylenna (Nylendet), mot vest til Nordseter (Aaslien) og i syd hovedeiendom (Nordre Hellerud). Eiendommen var på 60 mål ifølge slektninger.

James Michelsen på Ekeberg gård gav i 1896 Johan Alfred Asbjørnsen tillatelse til anleggelse av en vei. Denne gikk fra Sandstuen langs Ekebergs eiendom forbi Nylendet og over tunet på Vårli til Ekebergveien.. Det skulle være en bredde på veien på 5 alen og det skulle settes opp gjerde og skilt i begge ender påmalt privat vei. Vedlikehold og bruksrett ble gitt til Sandstuen og senere utparsellerte eiendommer. Hvis vedlikeholdet ikke var bra nok forbeholdt James Michelsen på Ekeberg gård seg retten til å stenge veien. Dette er det som senere blir Sandstuveien.

I 1900 finner vi totalt 14 mennesker på Sandstuen. De drev med jordbruk og hadde dyr. Johan Alfred Asbjørnsen f. 1856 var styrmann og gårdeier. Det bodde en Familie Eriksen her også. De var mormonere og kom fra Sverige, de hadde 5 barn. Det var også et betalingsbarn på Sandstuen. Senere eiere av hovedhuset var William Asbjørnsen, fra 1930l Aarstøl og så Oscar Osulsen og fra 1957 var eiere Jan Olav og Gerd Osulsen. Sandtuveien fikk sitt navn etter stedet i 1922.

Klara Asbjørnsen på Sandstuen solgte en parsell på ca. 6 mål med påstående hus til Karl Kristiansen 19.02. 1904 for kr. 2.500.- kalt Lille eller Gamle Sandstuen. Dette er den opprinnelige våningshuset på Sandstuen. Huset ble først bygget på i høyden og senere med tilbygg på nordsiden. Tømmeret i veggene på den eldre delen av huset er antakelig ca 150 år. Adresse er Sandstuveien 29, på øst- og syd-siden av Sandstuen, som den var utskilt fra. Eier i nyere tid er Tor Wikdal som bor her i dag, han er i slekt med Karl Kristiansen.

Dette er familien Kristiansen i 1904, ved det gamle "tømmerhuset" som har vært våningshus på Sandstuen siden ca 1850.


Etterkommere etter Asbjørnsen på Sandstuen, Klara Saure og broren Rolf Asbjørnsen, bor fortsatt i vår bydel.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 


Tilbake til kart