Hellerud / Søndre Hellerud

(Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening)

163 (Søndre) Hellerud gård Gnr. 158, her bodde Oberst Rode og senere Bernt Knutsen.

 

Gården Søndre Hellerud gårdsnr. 158

Navnet Hellerud er i dag helt utradert på Bekkelagshøgda og Nordstrand. Alle forbinder nå dette navnet med gården og området ved Tveita med samme navn.

Navnet Hellerud betyr: Helle = flatt land, rud = rydning. Dette er et navn som har vært brukt på flere av gårdene i området ved Nordstrand i gammel tid. Gården Hellerud som lå på hjørnet av dagens Oberst Rodes vei og Lambertseterveien ble etter hvert benevnt Søndre Hellerud for å skille den fra gården Hellerud ved Tveita. Gårdene har ikke noe med hverandre å gjøre.

Søndre Hellerud grenset i øst mot Abilsø gård (fra Brattlikollen til Karlsrud) og Lambertseter gård videre sydover. Mot syd grenset den mot Munkerud gård, i vest mot Nordseter gård og i nord Ekeberg gård (ved Brannfjeld).

Nordgrensen for gården var Sandstuveien og sydgrensen lå mellom Sigurd Johannesens vei og Freidigveien.

Vestgrense var langs Nordseter Terasse og nordover mellom Vestbrynet og Nordseterskogen, videre langs vestsiden av Skogholtveien og mellom Dovresvingen og Granveien til Sandstuveien.

Østgrense var fra Sandstuveien sydover Tormodsvei og mellom Tormodsvei og Dovresvingen (østre del) videre Granstuveien, Frodes vei og midt mellom Radarveien og Oberst Rodes vei frem til Mylskerudveien, herfra sydover langs Radarveien og på østsiden av eiendommene i Kaptein Oppegårds vei ned til Mikrobølgen.

Av kjente eiere på Søndre Hellerud finner vi Oberst Henrik Rode og Bernt Andreas Knutsen. Begge har fått veiene her oppkalt etter seg.

Tidligere forlydender om at Bernt Knutsen som var eier av Hellerud gård skal ha avgitt grunn til Nordstrand Kirke stemmer ikke, men han har en stor del av æren for at kirken ble anlagt på denne kanten av byen. Han var en aktiv politiker i tillegg til å være bonde. Han var med i byggekomiteen for Nordstrand Kirke og Bernhus Skole (senere navn Bekkelaget Skole).

Nordstrand Kirke ligger på grunn som har tilhørt Tungebråten gård gnr. 183 og store deler av kirkegården her har tilhørt Munkerud gård gnr. 181.

Ved utparsellering av eiendommen Hellerud til villatomter etter århundreskiftet, var det den nordre delen som først ble utparsellert. Her var jorden skrinn og det var mye fjellknauser. (Dette er en del av Bekkelagshøgda).På vestsiden av Søndre Hellerud gårdsbygninger var det lenge en klausul om at den ikke skulle bebygges fordi dette ville begrense utsikten mot (vest) sjøen fra glassverandaen på gården (sees på foto). Store deler av gårdseiendommen var bruksnummer 4 og 5 som først var utskilt og senere ble innlemmet i gården igjen. Dette er grunnen til at utbyggingen av boliger startet så sent på den søndre og vestre delen av eiendommen. I nord startet utparselleringen for alvor fra og med 1912. Det var først eiendommer som ble brukt til hytter og etter hvert ble det villabebyggelse. Selv i dag kan man se rester av disse hyttene i en del av den eldre villabebyggelsen. De er ofte ombygget til uthus eller garsje. (Utdrag fra boka: Fra gård til villa, Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening)

Låven sett fra Oberst Rodes vei, rivingen har begynt på 1950 tallet.

 

Til mer lokalhistorie

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org